Search Inscriptions

You can sort the inscription list by the following columns: Site Name, Medium, Language/Type, Execution, Preservation.

Additionally, you may search by these fields and the Inscription ID and Remarks columns

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of the inscription ID's search field to specify how the comparison should be done.

Displaying 31-40 of 8678 results.
Inscription NumberSite NameMediumLanguage/TypeExecutionPreservationRemarksTranscriptionDimensions 
  
31rock 5, Wadi Haggagsandstoneunidentified signsincisedgood Transcription Not Published View
32Jebel Baraqa SsandstoneNabatean inscriptionincisedfair Transcription Not Published View
33Jebel Baraqa SsandstoneNabatean inscriptionincisedgood Transcription Not Published View
34Jebel Baraqa SsandstoneNabatean inscriptionincisedfair Transcription Not Published View
35Jebel Baraqa Ssandstonerock drawingincisedgoodcamels and wolvesTranscription Not Published View
36Jebel Baraqa Ssandstonerock drawingincisedgoodcamels, ibex and wolvesTranscription Not Published View
37Jebel Baraqa Ssandstonerock drawingincisedgoodpeople and camelsTranscription Not Published View
38rock 3, Wadi HaggagsandstoneArmenian inscriptionincisedexcellent ԶՅԱԿՈՎ ՄԵՂԱՒՈՐ ՅԻՇԵՍՋԻՔ3 x 90 cm.View
39rock 3, Wadi HaggagsandstoneArmenian inscriptionincisedexcellent ԵՍ ՊԱՒՂՈՍ ԳՐԵՑԻ ԶԱՅՍ ԳԻՐ / ՈՐ ԶԱՅՍ ԿԱՐԴԱՍՑԷ ԶԻՍ ՅԻՇԵՑ / ԷՔ8 x 100 cm.View
40rock 3, Wadi HaggagsandstoneArmenian inscriptionincisedfair ԱՅ / ԵՍ ՊԵՏՐՈՍ.Ն.Ն...Ա...ԳԵՂ / ԲՈՔ...Ա.. / Ի ՍՈՒՐԲ ԿԱՏԱՐ.. / ՅԱՂԱՒԹՍ ԿԱ...Ա... / ԵՍ ՅՈՀԱՆ ԵՒ ԿԱՂԵՆ / ԱՆ ՀՆԱԶԱՆԴ40 x 50 cm.View